English English
“The Adelaide Vietnamese Christian & Misssionary Alliance Church”, 2019
Christian Missionary Alliance
Chương Trình
4. Audio of recent sermons in mp3 format: please select & click
Chương Trình Thờ Phượng
1. Bài giảng luận trong tháng Bảy 2019
2. Bài giảng luận trong tháng Tám 2019
3. Bài giảng luận trong tháng Chín 2019
Ngày Chúa Nhựt; 7 tháng Bảy 2019; Lễ Tiệc Thánh Những bài học trong sự thờ phượng  (1 Cô-rinh-tô 10:14-22); Mục Sư Quản Nhiệm Ngày Chúa Nhựt; 14 tháng Bảy 2019 (1 Ti-mô-thê 2:1-15); Mục sư Nguyễn Minh Cương Ngày Chúa Nhựt; 21 tháng Bảy 2019 Mission Convention / Pastor Will Maxey (USA); (Trong tiếng Việt và tiếng Anh) Ngày Chúa Nhựt; 28 tháng Bảy 2019 Hình ảnh người nữ trong Hội Thánh (1 Cô-rinh-tô 11:2-16); Mục Sư Quản Nhiệm
Ngày Chúa Nhựt; 4 tháng Tảm 2019; Lễ Tiệc Thánh Thông-công và Tiệc-thánh (1 Cô-rinh-tô 11:17-34); Mục Sư Quản Nhiệm Ngày Chúa Nhựt; 11 tháng Tảm 2019 Ân-tứ thuộc linh (1 Cô-rinh-tô 12:1:11); Mục Sư Quản Nhiệm Ngày Chúa Nhựt; 18 tháng Tảm 2019 Pastor Wayne Spencer; (Trong tiếng Việt và tiếng Anh) Ngày Chúa Nhựt; 25 tháng Tảm 2019 Thân thể của Đấng Christ (1 Cô-rinh-tô 12:21-31); Mục Sư Quản Nhiệm
Ngày Chúa Nhựt; 1 tháng Chín 2019; Lễ Tiệc Thánh Sự yêu thương (1 Cô-rinh-tô 13:1-13); Mục Sư Quản Nhiệm Ngày Chúa Nhựt; 8 tháng Chín 2019 Nói tiếng lạ và nói tiên tri  (1 Cô-rinh-tô 14:1-25); Mục Sư Quản Nhiệm Ngày Chúa Nhựt; 15 tháng Chín 2019 (Sẽ được thông báo) Ngày Chúa Nhựt; 22 tháng Chín 2019 (Sẽ được thông báo) Ngày Chúa Nhựt; 29 tháng Chín 2019 (Sẽ được thông báo)
Hội Thánh Tin Lành Phước Âm Li ên Hiệp Adelaide 1 Collingrove Avenue, Broadview, South Australia 5083, Australia