English English
“The Adelaide Vietnamese Christian & Misssionary Alliance Church”, 2019
Christian Missionary Alliance
Chương Trình
4. Audio of recent sermons in mp3 format: please select & click
Chương Trình Thờ Phượng
1. Bài giảng luận trong tháng Năm 2019
2. Bài giảng luận trong tháng Sáu 2019
3. Bài giảng luận trong tháng Bảy 2019
Ngày Chúa Nhựt 5 tháng Năm 2019 Lễ Tiệc Thánh Chúa Jêsus – Gốc nho thật (Giăng 15:1-11); Mục Sư Quản Nhiệm Ngày Chúa Nhựt 12 tháng Năm 2019 Mother’s Day (trong tiếng Việt và tiếng Anh) Jesus and his mother at a wedding banquet (Giăng 2:1-12); Mục Sư Reuben Salagaras Ngày Chúa Nhựt 19 tháng Năm 2019 Luận về sự cưới gả (1 Cô-rinh-tô 7:1-16); Mục Sư Quản Nhiệm Ngày Chúa Nhựt 26 tháng Năm 2019 Luận về sự độc thân (1 Cô-rinh-tô 7:17-40); Mục Sư Quản Nhiệm 
Ngày Chúa Nhựt; 2 tháng Sáu 2019; Lễ Tiệc Thánh Luận về của cúng thần tượng (1 Cô-rinh-tô 8:1-13); Mục Sư Quản Nhiệm Ngày Chúa Nhựt; 9 tháng Sáu 2019 Quyền lợi của chức sứ đồ (1 Cô-rinh-tô 9:1-14); Mục Sư Quản Nhiệm Ngày Chúa Nhựt; 16 tháng Sáu 2019 Gương mẫu của Phao-lô (1 Cô-rinh-tô 9:15-27); Mục Sư Quản Nhiệm Ngày Chúa Nhựt; 23 tháng Sáu 2019 Những bài học trong quá khứ (1 Cô-rinh-tô 10:1-13); Mục Sư Quản Nhiệm Ngày Chúa Nhựt; 30 tháng Sáu 2019 Những bài học trong sự thờ phượng (1 Cô-rinh-tô 10:14-22); Mục Sư Quản Nhiệm
Ngày Chúa Nhựt; 7 tháng Bảy 2019; Lễ Tiệc Thánh Hình ảnh người nữ trong Hội Thánh (1 Cô-rinh-tô 11:2-16); Mục Sư Quản Nhiệm Ngày Chúa Nhựt; 14 tháng Bảy 2019 Thông-công và Tiệc-thánh (1 Cô-rinh-tô 11:17-34); Mục Sư Quản Nhiệm Ngày Chúa Nhựt; 21 tháng Bảy 2019 Mission Convention / Pastor Will Maxey (USA); (trong tiếng Việt và tiếng Anh) Ngày Chúa Nhựt; 28 tháng Bảy 2019 Ân-tứ thuộc linh (1 Cô-rinh-tô 12:1-11); Mục Sư Quản Nhiệm
Hội Thánh Tin Lành Phước Âm Li ên Hiệp Adelaide 1 Collingrove Avenue, Broadview, South Australia 5083, Australia